miércoles, 6 de junio de 2012

GÈNERE I GENT GRAN


DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

Som un grup d’estudiants de segon d’Animació sociocultural de l’institut Ribot i Serra de Sabadell, que estem realitzant el projecte final de crèdit de síntesi.
Ens plantegem com a projecte, per tal de treballar i experimentar el rol de les persones de la 3ª edat, la seva visió en quant a gènere i la coeducació a través dels estereotips. Mitjançant la realització d’un vídeo documental on es fan diferents preguntes sobre aquests temes, volem aconseguir una aproximació a l’anàlisi de la realitat i veure com aquest col·lectiu els entén.

Una vegada extretes les conclusions de les enquestes que realitzarem a alguns centres de la tercera edat del districte 6 de Sabadell, i sapiguem les necessitats, carències o els dubtes sobre la coeducació podrem portar a terme diferents accions amb ells i elles per treballar el tema.

OBJECTIUS:

-        Crear una eina de treball per compendre la realitat de la gent gran al districte 6
-        Coneixer els diferents punts de vista de aquest col.lectiu entorn el tema de la coeducació .
-        Potenciar les capacitats de comprensió de la igualtat de gènere al seu entorn
-        Conscienciar els i les professionals a través d’aquesta eina de la importància del treball en la coeducació

ENTORN ESPACIAL

Per a l’elaboració d’aquest vídeo - documental utilitzarem com a entorn els diferents espais per on es mouen les persones de la tercera edat el districte 6 de Sabadell.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

Realitzarem una “enquesta agitadora”  relacionada amb la coeducació per tal de veure el que pensen sobre aquet tema, com veuen el gènere, com els han educat...  a més  els facilitarem uns objectes i els hauran de identificar i dir quin sexe ho utilitza més. Aquesta acció serà gravada en vídeo i l’editarem per fer un petit documental intern pel centre educatiu.

QUESTIONARI GENT GRAN

Realitzarem una sèrie de preguntes i a més ensenyarem diferents objectes i els hauran de relacionar per sexe; com per exemple  una escombra, un martell, un carret de la compra..etc

-          Està casat o casada?
-          Qui fa les tasques de casa, com planxar, cuinar...?
-          Creu que hi ha igualtat entre homes i dones  a la societat?
-          Creu que les dones estan valorades a  la societat?I els homes?
-          A la relació de parella, creu que el comportament de la dona o de l’home és diferent?
-          Creu que pel sol fet de ser d’ un sexe o un altre el comportament és diferent( més sensible, més tendre...?
-          Sap el que és ser feminista? I masclista?
-          Està d’acord amb les feministes?O amb el masclista?
-          Vol l’ igualtat?
-          Creu que les dones i el homes tenen els mateixos drets ?
-          Creu que arribaran a tenir-los?
-          Creu que les dones poden fer els mateixos treballs que els homes? I a la inversa?
-          Pensa que els pares tracten als seus fills diferents si són nens o si són nenes?
-          Té fills? Ha educat igual als fills que a les filles?
-          Té germans o germanes?
-          L’han educat igual que als seus germans/es?
-          Veu algun canvi en la societat de quan vosté era petit/a i ara?

No hay comentarios:

Publicar un comentario